اندیشه های علمی , ادبی و عرفانی سید محمد شجاعی (سید پردیس)